דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

מתנדבים

הביטוח הלאומי מכיר בעבודה החשובה שעושים אנשים המתנדבים לעזרת הזולת ולטובת הקהילה, ולכן הוא דואג לפצות מתנדבים שנפגעו תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות, על הנזק הגופני או הנפשי, שנגרם להם כתוצאה מהפגיעה, כפי שהוא דואג לפצות את מי שנפגעו בעבודה,

הביטוח הלאומי משלם תגמולים למתנדבים בהתאם לכללים שנקבעו לגבי נפגעי עבודה. כמו כן במקרה שהמתנדב נהרג בפעולת ההתנדבות, ישלם הביטוח הלאומי לבן/בת הזוג שלו ולילדים גמלאות תלויים בנפגעי עבודה, לרבות הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות ויתומים.

כפגיעה תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות נחשבת גם פגיעה, שאירעה למתנדב בדרך למקום, שבו מבוצעת פעולת ההתנדבות או בחזרה ממנו, אף אם לא יצא מביתו למקום ההתנדבות, או לא היה בדרכו חזרה לביתו, הכול בהתאם לכללים שנקבעו לגבי תאונה בדרך שמוכרת כפגיעה בעבודה.

 

 

הגדרת מתנדב

למידע נוסף

כ"מתנדב" נחשב מי שפועל בהתנדבות, שלא בשכר (הוצאות אש"ל הקשורות בביצוע פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר) למען זולתו, והופנה להתנדבות הזאת על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, וההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

להלן פירוט סוגי המתנדבים:

מטרת פעולת ההתנדבות

למידע נוסף
המטרות המפורטות כאן נקבעו כמטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית, כאשר כל אחת מהן כוללת גם ייזום, הכנה, ארגון, מינהל וכן עידוד ההתנדבות, לרבות גיוס משאבים לאותה מטרה.

למי הסמכות להפנות מתנדבים

למידע נוסף
רשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות משרד ממשלתי, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית וכן כל גוף ציבורי שאושר על ידי שר הרווחה והשירותים החברתיים.

קבלת הפניה להתנדבות

הפניית מתנדב לפעולת התנדבות על ידי גוף שאושר לכך צריכה להינתן לפני שהמתנדב התחיל בפעולת ההתנדבות ("הפניה מוקדמת").

תוקפה של ההפניה הוא למשך שנה אחת בלבד, או קודם לכן, אם נקבע בה מועד מוקדם יותר. מתנדב הממשיך בפעילותו מעבר לשנה אחת - עליו לקבל הפניה מחודשת.

הגשת בקשה לקבלת אישור כגוף ציבורי

למידע נוסף
גוף המבקש לקבל אישור כגוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, יגיש בקשה בכתב להנהלת האגף לנפגעי עבודה במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13, ירושלים.
הבקשה תכלול פרטים על מטרות הגוף ופעילותו בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

התגמולים למתנדב ולתלויים בו

מתנדב שנפגע תוך כדי ועקב פעולת ההתנדבות יהיה זכאי לאותם התגמולים הניתנים לנפגעי עבודה והתלויים בהם. התגמולים ניתנים למתנדב ללא תלות בגילו.
כמו כן בן זוג/בת זוג של מתנדב שנפטר בפעולת ההתנדבות עשויים להיות זכאים להכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנים ואלמנות.

חישוב התגמולים

למידע נוסף

1. למתנדב שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה.
2. למתנדב שלא היה עובד שכיר או עובד עצמאי לפני הפגיעה.
3. למתנדב בגיל 18-14.
4. מתנדב שנפגע לפני שהגיע לגיל 14.
5. מתנדב שנהרג כתוצאה מפגיעה בפעולת התנדבות לפני שהגיע לגיל 14.

עדכון התגמולים

התגמולים המשולמים למתנדבים ולתלויים בהם מעודכנים בהתאם להוראות בדבר עדכון הקצבאות לנפגעי עבודה, כלומר על פי השינוי בסכום הבסיסי. 

למקבל קצבאות נוספות במוסד ובגופים אחרים

מתנדב או התלויים בו (בת/בן זוג וילדים), הזכאים לתגמול לפי חוק הביטוח הלאומי ולגמלה לפי חוק אחר (כגון חוק המשטרה נכים ונספים, או חוק תגמול לחייל הנפגע בהצלת חיי הזולת - התשכ"ה-1965), עליו לבחור בגמלה או בתגמול מכוח חוק אחד בלבד מבין שני החוקים המזכים.

על המתנדב להודיע למוסד לביטוח לאומי, אם הגיש תביעה בגין אותו מאורע לגוף אחר.

הבחירה בין הגמלאות תיעשה על ידי המתנדב בכתב לאחר שיקבל פרטים מפקיד המוסד לביטוח לאומי על הגמלה הרלוונטית.

אם אתה עונה על תנאי הזכאות של יותר מקצבה אחת של הביטוח הלאומי -  לרשותך מחשבון שבאמצעותו תוכל לבדוק אם באפשרותך לקבל את שתי הקצבאות באותו הזמן, או רק אחת מהן.

הגשת תביעה לתגמול

למידע נוסף
תביעה לתגמול יש להגיש בסניף המוסד לביטוח לאומי שבאזור המגורים על גבי טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודההגוף המפנה להתנדבות חייב לאשר בנפרד את עצם קיומה של ההפניה וכן את הפרטים הקשורים בפגיעה (תיאור הפגיעה, מקומה וכו’). הגוף המפנה יחתום על טופס התביעה במקום המיועד למילוי על ידי המעסיק.

הגבלת שכר הטרחה שמותר למייצג לגבות ממך

למידע נוסף

הטיפול בתביעות מתנדבים

תהליך הטיפול בתביעות מתנדבים לתגמולים מבוצע בכפוף להוראות המקובלות לגבי אישור תביעות ותשלום גמלאות לנפגעי עבודה.
דמי פגיעה למתנדבים בקיבוצים משולמים ישירות לנפגע ואינם מועברים לחשבון הקיבוץ, גם אם המתנדב ממשיך לשהות בקיבוץ לאחר הפגיעה.
תשלום דמי פגיעה למתנדב מחו"ל, שחזר לארצו וזכאי עדיין לדמי פגיעה, יועבר לכתובתו בחו"ל בהתאם לכללים בדבר העברת גמלאות לתושבי חו"ל.

חובת תשלום דמי ביטוח

למידע נוסף
מימון התגמולים למתנדבים הוא על חשבון אוצר המדינה, ואין הגוף המפנה/המפעיל או המתנדב עצמו חייבים בתשלום דמי ביטוח לענף נפגעי עבודה. אולם, על המתנדב לדאוג לביטוחו בענפי הביטוח האחרים במוסד לביטוח לאומי .

פיצויים מצד שלישי

פגיעה במהלך פעולת התנדבות, המחייבת את המוסד לביטוח לאומי בתשלום תגמול ואשר נגרמה למתנדב על ידי צד שלישי (שאינו מעסיקו של המתנדב), מזכה את המוסד בפיצויים מהמזיק בגין התגמול ששולם על ידו למתנדב או שישולם לו בעתיד. המוסד יעביר את הפיצויים לזכות האוצר.

פיצוי בגין עוולה של מתנדב

מי שנפגע או ניזוק מעוולה שנעשתה בידי מתנדב במהלך פעולת ההתנדבות, ואין לו זכות לפיצויים מאדם אחר זולת המתנדב, רשאי להגיש תביעה לפיצויים. התביעה תידון בוועדה של שלושה חברים, שתמונה בידי שר האוצר לטיפול בתביעות מסוג זה.

גופים הרשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות

למידע נוסף
רשאים להפנות מתנדבים לפעולות התנדבות: משרד ממשלתי, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקומית, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית וכן כל גוף ציבורי, שאושר על ידי שר העבודה והרווחה.

טיפ בנושא זכויות מתנדבים

בביטוח מתנדבים אין הגבלה של גיל או תושבוּת אולם הוא מוגבל להתנדבות בשטח ישראל.

דוגמה לטופס הפניה להתנדבות

ערעור על החלטות המוסד

למידע נוסף
 

Please Wait