הגדרת מתנדב


כ"מתנדב" נחשב מי שפועל בהתנדבות, שלא בשכר (הוצאות אש"ל הקשורות בביצוע פעולת ההתנדבות אינן נחשבות לשכר) למען זולתו, והופנה להתנדבות הזאת על ידי גוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים, וההתנדבות נעשתה למטרות שיש בהן תועלת לאומית או ציבורית.

להלן פירוט סוגי המתנדבים:

 
  • מי שממלא ללא שכר חובת אבטחה לפי חוק, לרבות אימונים, סריקות, שמירה וכל פעולה  אחרת הדרושה לביצוע האבטחה, שלא בזמן שירותו לפי חוק שירות ביטחון.
  • מי שמושיט עזרה לזולתו בהתאם לחובתו על פי דין. כחובה על פי דין נחשבת הושטת עזרה לנפגעים בתאונות דרכים (כולל הסעתם לקבלת טיפול רפואי), עזרה לשוטר בעת מילוי תפקידו ועזרה לעובד ציבור על פי דרישתו בעת אסון טבע.
  • מי שמבצע "עבודה ציבורית" או "שירות לציבור" על-פי חוק העונשין. מדובר במי שבית המשפט המיר את ריצוי מאסרו בעבודה ציבורית, או במי שהורשע על ידי בית המשפט וחויב בשירות לתועלת הציבור.
  • מי שעשה בהתנדבות, שלא בשכר, פעולה להצלת חייו או רכושו של הזולת, בנסיבות שבהן סביר להניח כי סכנה של ממש איימה באופן מיידי על חייו או על רכושו של הזולת, ולפי הכללים שנקבעו בתקנות. חיפוש אחר נעדרים ייחשב בתנאים מסוימים כפעולה להצלת חיים.
  • חבר מתנדב, שלא בשכר, במגן דוד אדום בישראל.
  • חבר מתנדב, שלא בשכר, בארגון למתן עזרה ראשונה, בארגון למניעת נזקים לגוף או לרכוש, או בארגון לטיפול בחולים או באנשים שאינם מסוגלים לטפל בעצמם, או חבר מתנדב, שלא בשכר, בארגון המטפל בקבורה, ובלבד ששר הכלכלה והתעשייה אישר את הארגון בהודעה שפורסמה ברשומות. לעניין זה אושרו הגופים: ארגון יע"ל; הוועד הכללי לקהילת התימנים בארץ; חברה קדישא  "איחוד" בתל אביב; חברה קדישא, המועצה הדתית ירושלים; היחידה הישראלית להחשת פעולות הצלה; המועצה הדתית קרית גת; המועצה הדתית ליד ארגון זק"א - "חסד של אמת"; זק"א - זיהוי קורבנות אסון.
  • כבאי מתנדב, שהתחייב למלא תפקיד  ביחידת הכבאים שלא בשכר, בתנאים שנקבעו בתקנות, וכן במי שגויס לכיבוי שריפה על פי חוק הכבאות.
  • מי שמשרת בשירות אזרחי, כמוגדר בחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבה.
  • מי שמשרת בשירות לאומי - אזרחי.
  • מי שמתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית.