בחינת תושבות במזרח ירושלים


תושב/ת ישראל נחשב אדם שמרכז חייו בישראל, ומירב הקשרים שלו הם בישראל.

חוק הביטוח הלאומי אינו מגדיר מיהו תושב/ת ישראל, ולכן כשאנו באים לקבוע מיהו תושב ישראל אנו נשענים על הפסיקות של בתי המשפט.
כדי להיחשב לתושב ישראל על האדם לעמוד בשני מבחנים, שבודקים את מרכז החיים:

 • מבחן אובייקטיבי - האם מקום מגוריו, משפחתו, עבודתו ונכסיו נמצאים בישראל.
 • מבחן סובייקטיבי - היכן האדם בעצמו רואה את מרכז חייו
חשוב לדעת, ניתן להכיר באדם כתושב ישראל רק אם הוא שוהה בישראל כחוק ומחזיק באחת מסוגי האשרות המקנות תושבות: אזרחות ישראלית, רישיון לישיבת קבע, אשרה מסוג א/1, א/2, א/4, א/5.

מבחן תושבות לתושבי מזרח ירושלים

רשות האוכלוסין בישראל היא הגורם המוסמך לקבוע את סוג אשרת השהייה של כל אדם בישראל, וכן מי זכאי להחזיק רישיון לישיבת קבע. מי שמחזיק ברישיון לישיבת קבע, יכול להיחשב לתושב ישראל לעניין חוק הביטוח הלאומי ויתר החוקים שהביטוח הלאומי אחראי על ביצועם, בתנאי שמרכז חייו בישראל.

בהיעדר מידע על כניסות ויציאות משטח ישראל לשטחי המועצה הפלסטינית, התושבות בביטוח הלאומי נבחנת על פי תשתית עובדתית ומבחנים משפטיים שנקבעו בפסיקה וכוללים, בין השאר - מגורים של קבע בתחומי מדינת ישראל.

קיימים מצבים בהם תושב מזרח ירושלים יידרש להוכיח מגורי קבע בתחום המוניציפלי של ירושלים או בשטחי ישראל.
במסגרת בדיקת מרכז החיים, יידרש התושב למלא שאלונים ולצרף מסמכים תומכים.
להלן דוגמאות למצבים שיכולים להצביע לכאורה על מרכז חיים בישראל, או לחילופין על כך שמרכז החיים אינו בישראל:
 • אישורי בעלות על דירה בישראל/חוזה שכירות של דירה בישראל.
 • בדיקת צריכת חשמל/מים סבירים, המעידים על מגורי קבע בשטח ישראל (נבדק גם ביחס לגודל המשפחה).
 • עבודה בישראל.
 • שילוב הילדים במסגרות החינוך בישראל.
 • דירת המגורים רשומה בעיריית ירושלים לצורך ארנונה.
 • בעלות על דירה בשטחי המועצה הפלסטינית/מחוץ לתחום המוניציפלי של ירושלים (נכס המשמש למגורים ולא להשקעה).
יודגש, כי כל מקרה ומקרה נבחן בהתאם לנסיבותיו, וכך גם המשקל הראייתי שיינתן לכל מצב ומצב.

אם תושב מזרח ירושלים התבקש למלא שאלוני תושבות, חשוב למלא אותם בקפידה ובתשומת לב ולהמציא כל ההוכחות שיש בהם להוכיח שמרכז החיים בישראל.

לאחר הגשת המסמכים, תתקבל אחת ההחלטות האלה:
 • אישור הבקשה.
 • דרישה להשלמת מסמכים.
 • דחיית הבקשה – יישלח אליך מכתב עם זכות ערעור.
אם דחינו את הערעור שהגשת או אם בחרת שלא להגיש ערעור לביטוח לאומי – אתה זכאי להגיש ערעור לבית הדין האזורי לעבודה בתוך 12 חודשים.

תושב מזרח ירושלים שמתגורר בשטח גדר ההפרדה בירושלים – יכול להיחשב כתושב ישראל בתנאים מסוימים.
פרטים נוספים ראה בחוזר ביטוח 1464.