תשלום הגמלה


הגמלה משולמת מ-1 בחודש שבו הוגשה הבקשה, והיא תשולם כל עוד הזכאי לגמלה הוא תושב, אזרח ישראל.

הגמלה תשולם לחשבון הרשום על שם המבוטח בלבד ב-28 בכל חודש, עבור אותו החודש.
לשינוי חשבון התשלום יש להגיש בקשה בטופס הודעה על עדכון פרטים אישיים.

אם הסתיימה הזכאות לגמלה, או חל שינוי בסכום הגמלה במהלך חודש מסוים, יופסק תשלום הגמלה או ישונה הסכום, מ-1 בחודש הבא.
 
מקבל תגמולים שיצא לחוץ לארץ לתקופה העולה על 6 חודשים - לא יהיה זכאי לגמלה לאחר ששת החודשים הראשונים, אלא אם יצא מישראל בשליחות ממלכתית, ציבורית או לצורך קבלת טיפול רפואי, והכול לתקופה שהביטוח הלאומי אישר.

אסיר ציון שאין בו תלויים ונמצא במוסד לנכים, לקשישים וכד' על חשבון המדינה, הסוכנות או רשות מקומית - תופחת הגמלה המשולמת לו ב- 75% , מהחודש הרביעי שהוא נמצא במוסד, וכל עוד הוא נמצא בו.

כפל קצבאות

  • אם קיימת זכאות לתגמולים שונים על פי הוראות חוק זה, תשולם לזכאי רק גמלה אחת לפי בחירתו.
  • נכות שמשולמת בעבורה גמלת נכות לאסיר ציון והוכרה גם לצורך קבלת דרגת נכות רפואית בנכות כללית, תשולם בעבורה גמלת נכות לאסיר ציון בלבד.  

שינוי פרטים אישיים

על המבוטח להודיע לביטוח הלאומי על כל שינוי שחל בפרטיו האישיים, כגון החלפת כתובת או שינוי במצבו המשפחתי או במצבו הרפואי. להודעה עליו לצרף את המסמכים המתאימים (אם נישא – צילום תעודת נישואין).
את ההודעה על השינוי יש למסור לתחום אסירי ציון שבביטוח לאומי. ניתן לשלח מסמכים סרוקים באמצעות האתר
אי-מסירת פרטים עלולה לפגוע בתשלום התגמול.