מי זכאי לדמי קבורה


דמי קבורה משולמים לכיסוי הוצאות הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה, עבור כל אדם שנפטר בישראל ונקבר בה, ועבור כל תושב/ת ישראל שנפטר מחוץ לישראל.

הביטוח הלאומי משלם את דמי הקבורה ישירות לחברה הקדישא ולכל גוף אחר שהורשה כדין לעסוק בקבורה, שחתמו על הסכם עם המוסד לביטוח לאומי בעניין זה.

לא ייגבה כל תשלום ממשפחת הנפטר בעד הקבורה והשירותים המקובלים בקשר לקבורה.

נפטר שאינו יהודי

נפטר שאינו יהודי שהובא לקבורה ביישוב, שאין בו גוף או חברה המורשית כדין לעסוק בקבורת נפטרים שאינם יהודים - כדי לקבל את הוצאות הקבורה עבורו, יש להגיש תביעה אישית לדמי קבורה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.

אפשר להגיש את התביעה באופן הבא:

לתביעה יש לצרף רישיון קבורה מקורי.

תושב ישראל שנפטר בחו"ל

תושב ישראל הוא מי שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כתושב/ת ישראל בעת הפטירה (אזרח ישראל אינו בהכרח תושב ישראל).