נפטר שאינו יהודי


נפטרים תושבי ישראל שאינם יהודים, ואין בתחום הרשות המונוציפלית שלהם חברה הרשאית לעסוק בקבורת נפטרים, רשאים לקבל את הוצאות הקבורה ישירות מהביטוח הלאומי. 
לשם כך עליהם להגיש תביעה בטופס תביעה אישית לדמי קבורה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים  אפשר להגיש את התביעה בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.