קריטריונים לבחינת הצעות המחקר


 • תרומתו האפשרית להשגת המטרות של תוכניות הביטוח הלאומי ושל התוכניות האחרות שעל ביצוען הוא מופקד.
 • תרומתו של המחקר לגוף הידע ולשיטות המחקר של חקר הביטוח הלאומי ושל חקר המדיניות החברתית ו/או שוק העבודה.
 • תרומתו של המחקר להערכת השלכותיה של המדיניות החברתית ולגיבוש אמצעי מדיניות לפתרון המצוקות החברתיות-כלכליות.
 • תרומתו של המחקר לשכלול ולפיתוח מדדים חברתיים-כלכליים.
 • תרומתו של המחקר לאפיון ותיאור רמת החיים ודפוסי ההתנהגות של האוכלוסיות המקבלות קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.
 • תרומתו של המחקר לזיהוי צרכים ללא מענה ולאיתור אוכלוסיות בסיכון.
 • איכות המחקר, מידת חדשנותו והתאמת המחקר למטרותיו.
 • ארגון ומערך המחקר, שיטות המחקר ושיטות הניתוח של הממצאים.
 • מומחיות החוקרים בתחום הרלוונטי ובתחומים הקרובים אליו.
 • זמינות בסיסי נתונים לביצוע המחקר.
 • נאותות התקציב המבוקש.
 • השתתפות גורמים נוספים במימון המחקר.
 • הוועדה רשאית להביא בחשבון בשיקוליה את עקרון השגת איזון כולל בנושאי המחקרים.
 • הוועדה רשאית להביא בחשבון שיקוליה את מספר המחקרים שמומנו בעבר לאותו חוקר.