דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

שמירת היריון

משולמת לאישה עובדת שנאלצה להיעדר מעבודתה בזמן ההיריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההיריון; או עקב סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה, המסכנים את האישה או את עוברה בשל היותה בהריון, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה במקום העבודה.
הגמלה נועדה לפצות את האישה על אובדן שכרה בזמן היותה בשמירת היריון.
 

מועד הגשת התביעה

המועד האחרון למסירת טופס התביעה, בצירוף טופס האישור הרפואי, הוא 12 חודשים מתחילת התקופה של שמירת ההיריון.

שיעורי הקצבה

למידע נוסף

שיעור הקצבה ליום יהיה בסכום הנמוך מבין שני הסכומים האלה:

1. הסכום הבסיסי לחישוב קצבאות (לחודש) מחולק ב-30 =  291.90 ש"ח (החל ב- 01.01.2017) ליום. 
2. שכרה של האישה (החייב בדמי ביטוח) בשלושת החודשים שקדמו להפסקת העבודה עקב שמירת ההיריון, מחולק ב-90, או בששת החודשים שקדמו להפסקת העבודה עקב שמירת ההריון,
מחולק ב- 180, הגבוה מביניהם, אך לא יותר מגובה גמלת שמירת היריון ליום.
על הסכומים האלה משולמת תוספת יוקר ומנוכים דמי ביטוח לאומי, דמי ביטוח בריאות ומס הכנסה.

אופן הגשת התביעה

למידע נוסף

תביעה לגמלה לשמירת היריון ניתן להגיש מיד עם תחילת השמירה. החלטה תינתן לאחר שחלפו 30 ימים של שמירת היריון. את התביעה יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים בטופס גמלה לשמירת היריון. אפשר להגיש את התביעה גם בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
אל התביעה יש לצרף טופס אישור רפואי לשמירת היריון חתום בידי רופא מומחה לנשים ולידה.

תנאי הזכאות

למידע נוסף
 1. האישה תושב/ת ישראל.
 2. היא עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום קובע לשמירת היריון - היום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת ההיריון.
 3. יש בידה אישור מרופא על שמירת ההיריון. בכל מקרה לא תשולם גמלה לתקופה העולה על שבועיים לפני היום שנערכה לתובעת הבדיקה הרפואית הראשונה שבה נקבע שהיא זקוקה לשמירת היריון.
 4. במקרים שסביבת העבודה או סוג העבודה הם הסיבה לשמירת ההריון, יתכן ותידרשי להביא אישור מרופא תעסוקתי.
 5. תקופת השמירה הראשונה לא תפחת מ-30 ימים רצופים. אם קיימת הפסקה בשמירת ההיריון, כל תקופה נוספת של שמירת היריון לא תפחת מ-14 ימים לפחות.
 6. עובדת הזכאית לתשלום גמלה לשמירת היריון מהביטוח הלאומי, אך מעדיפה לנצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק שלה, תישלל זכאותה לגמלה מהביטוח הלאומי בעד הימים ששילם לה המעסיק ימי המחלה.
 7. אינה זכאית/מקבלת תשלום מגוף אחר
 8. למי שיוצאת לחו"ל-  אישה הנמצאת בשמירת היריון מסיבה רפואית אינה זכאית לגמלה מיום יציאתה לחו"ל ואילך.
  לאישה הנמצאת בשמירת הריון עקב סביבת עבודה המסכנת אותה או את עוברה או בשל סוג העבודה המסכן אותה או את עוברה, אין מניעה לצאת לחו"ל בזמן השמירה
  .

לתשומת לבך - רופא מטעם הביטוח הלאומי רשאי לדרוש הבהרות ופרטים בכל הנוגע לאישור הרפואי, ואף לא לאשר את התביעה, כאשר הסיבות הרפואיות אינן מצדיקות שמירת הריון, או שסוג העבודה או עיסוקה של האישה אינם מהווים סכנה לאם ולעובר בהתאם לאמור בחוק.

תקופת הזכאות המרבית

מי שאושרה לה גמלה לשמירת היריון ל–30 ימים רצופים לפחות, והסתיימה שמירת ההיריון, ובמהלך אותו ההיריון נזקקה שוב לשמירת היריון - תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה הנוספת (אחת או יותר) אם הייתה בשמירת היריון 14 ימים רצופים לפחות (בכל תקופה).
כדי לקבל גמלה בעד תקופה נוספת של שמירת היריון על האישה להגיש לסניף הביטוח הלאומי טופס אישור רפואי לגמלה לשמירת היריון , שבו יאשר רופא מומחה למחלות נשים ולידה את התקופה הנוספת של שמירת ההיריון.
המועד האחרון למסירת טופס האישור הרפואי הוא 12 חודשים מתחילת התקופה הנוספת של שמירת ההיריון.

באמצעות מוקד טלפוני לדיווח על שמירת היריון תוכלי לדווח על המשך או סיום תקופת שמירת ההיריון.

תביעה לתשלום הפרשים לקצבה

למידע נוסף
 

Please Wait