השגה על קביעת דמי הביטוח


מעסיקים, שפקיד גבייה של הביטוח הלאומי קבע להם סכום דמי ביטוח לתשלום בעקבות ביקורת ניכויים שנערכה להם, רשאים להגיש השגה לביטוח לאומי, ולערער על ההחלטה בבית הדין לעבודה.

הגשת השגה


ניתן להגיש השגה על קביעת דמי ביטוח בתוך 30 יום מהיום שבו נמסרה לך ההודעה על קביעת דמי הביטוח. לאחר 30 ימים ממועד זה, לא ניתן להגיש השגה על הקביעה.
במכתב ההשגה יש לציין את הפרטים המזהים שלך ואת תמצית ותאריך ההחלטה שעליה אתה מגיש השגה, כמו כן יש לפרט את העובדות והנימוקים, ולצרף את המסמכים שעליהם אתה מסתמך.
את ההשגה ניתן לשלוח לפקיד השגות באגף ביקורת ניכויים באמצעות האתר , בפקס 02-6709114 או בדואר לכתובת: שדרות ויצמן 13 ירושלים.

מעסיק שרוצה להאריך את המועד להגשת ההשגה, יגיש לפקיד השגות בקשה בכתב בתוך 30 יום מיום קבלת הקביעה, ויפרט בה את נימוקיו. את הבקשה להאריך את מועד הגשת ההשגה ניתן לשלוח במייל shoshash@nioi.gov.il או בפקס וכתובת הדואר שמפורטים למעלה.

תשובת פקיד ההשגות

את ההשגה בוחן פקיד השגות שהוא בעל ניסיון של 10 שנים בקביעת דמי ביטוח ו/או בעריכת ביקורות ניכויים אצל מעסיקים, או רואה חשבון עם ניסיון של 5 שנים.
  • אם הגשת את כל המסמכים הנדרשים - פקיד ההשגות ישיב לערעור שלך בתוך 3 חודשים מהיום שהוגש.
  • אם תתבקש להגיש מסמכים נוספים - פקיד ההשגות ישיב לערעור שלך בתוך 3 חודשים מהיום שבו השלמת את הגשת המסמכים. אם לא תגיש את המסמכים הנדרשים תוך פרק זמן שייקבע, בקשתך תידחה.
לפקיד ההשגות סמכות להאריך את התקופה לקבלת ההחלטה בהשגה ב-3 חודשים נוספים מטעמים מיוחדים.
במקרה כזה תקבל על כך הודעה. אם לא התקבלה החלטה בהשגה בפרק הזמן האמור, בקשתך תתקבל והחיוב בדמי ביטוח יתבטל.

ערעור לבית הדין

על ההחלטה של פקיד השגות ניתן לערער בבית הדין לעבודה, בתוך 12 חודשים מיום קבלת ההחלטה בדואר רשום.