תשלום הפרש בקצבאות מחליפות שכר


ביטוח לאומי קובע את הבסיס לתשלום קצבאות מחליפות שכר בהתאם לשכר העובד.

אם כתוצאה מביקורת הניכויים שכר העובד גדל, הביטוח הלאומי ישלם באופן אוטומטי למקבל הקצבה את ההפרש בין הקצבה שקיבל לפי השכר שדווח לבין הקצבה שמגיעה לו לפי השכר המוגדל בהתאם לממצאי הביקורת.

חישוב הקצבאות מחדש בהתאם לממצאי ביקורת הניכויים מתבצע אחת לשנה:
  • קצבאות שמירת היריון, דמי לידה ודמי אבטלה משולמות ישירות לעובד.
  • דמי מילואים וקצבה לנפגעי עבודה משולמים באמצעות המעסיק. המבוטח מקבל מכתב המיידע אותו על זכאותו לתוספת לקצבה, ועליו לפנות למעסיק לקבלה.