הפחתת קנסות


קביעת דמי הביטוח כוללת הפרשי הצמדה וקנסות, המחושבים לפי סעיף 364 לחוק הביטוח הלאומי. הקנסות מהווים בחלקם תחליף לריבית שאינה מוטלת בנפרד.

הגשת בקשה להפחתת קנסות

ניתן להגיש בקשה מנומקת להפחתת קנסות באתר שלנו בקישור הזה (ניתן להגיש את הבקשה ללא המייצג).
את הבקשה יש להגיש בתוך 30 יום מקבלת ההודעה בדואר רשום על קביעת דמי הביטוח או על ההחלטה בהשגה.
אם הוגשה השגה והטיפול בה טרם הסתיים, יש להגיש את הבקשה להפחתת קנסות לאחר סיום הטיפול בהשגה.

החלטת הביטוח הלאומי בבקשה להפחתת קנסות תינתן בכתב.

חשוב לציין, בזמן בחינת הבקשה, החוב אינו מוקפא והוא ממשיך לצבור קנסות והצמדה עד למועד התשלום. לכן יש לשלם את הקנסות במועד החיוב גם אם הוגשה בקשה להפחתת קנסות.

אם הבקשה להפחתת קנסות תאושר, אנו נזכה את חשבון המעסיק בסכום הפחתת הקנסות שאושר בתאריך ערך של מועד החיוב המקורי.

שיקול דעת של הביטוח הלאומי בהפחתת הקנסות

במכלול הנימוקים ושיקול הדעת בהחלטה על גובה הפחתת הקנס יילקחו בחשבון הגורמים הבאים באופן מצטבר:
 1. המלצת המבקר (עד 30%) - שיתוף פעולה מלא עם מבקר הניכויים במהלך הביקורת והמצאת החומרים הנדרשים לביקורת תאפשר הפחתה של עד 30% מהקנס.
 2. ליקויים חוזרים (עד 35%) - כדי לעודד את תיקון הליקויים תינתן הפחתת קנס על ליקוי שנמצא פעם ראשונה. אולם ככל שהליקוי לא יתוקן עד למועד ביקורת חוזרת ההפחתה בקנס תקטן כמפורט להלן:
  • כאשר הליקוי התגלה פעם ראשונה ואין מדובר במעסיק שמטרתו הייתה להתחמק מתשלום דמי ביטוח - תינתן הפחתה של 35%
  • כאשר הליקוי התגלה פעם שנייה בביקורת - תינתן הפחתה של 20%
  • כאשר הליקוי התגלה פעם שלישית בביקורת - תינתן הפחתה של 10%
 3. מצב כלכלי (עד 25%) - תתאפשר הפחתה של עד 25% על בסיס מצב כלכלי בהתאם לקריטריונים הבאים:
  • ירידה במחזור - הירידה תימדד על בסיס ההכנסות של 12 חודשים אחרונים (ממועד הבקשה) בהשוואה ל-12 חודשים קודמים:
   - אם הירידה בהכנסות היא עד 10% - לא תינתן הפחתה.
   - ירידה של בין 11% ל-25% - תינתן הפחתה של 10%
   - ירידה של 26% ומעלה - תינתן הפחתה של 20%
  • ירידה בכמות העובדים הממוצעת - תימדד בתקופה של 12 חודשים אחרונים (ממועד הבקשה) בהשוואה ל-12 חודשים קודמים:
   - ירידה של עד 15% בכמות העובדים - לא תינתן הפחתה.
   - ירידה של 16% ומעלה בכמות העובדים - תינתן הפחתה של 5% נוספים.
 4. נימוקים מיוחדים (עד 10%) – הביטוח הלאומי ישקול הפחתה נוספת של עד 10% מהקנס  בשל נימוקים מיוחדים, כמו גילוי מרצון או תיקון הליקוי במהלך תקופת הביקורת הנוכחית או בעקבותיה.
 5. ביקורת לשנה שישית ושביעית (עד 7%) - לאחר ביצוע ההפחתות הקודמות תינתן התחשבות נוספת:
 • אם שנת החיוב ביחס לשנת ביצוע הקביעה היא שנה שישית - תינתן הפחתה נוספת של 4% בקנס ביחס לחיובים של שנה זו.
 • אם שנת החיוב ביחס לשנת הקביעה היא שנה שביעית - תינתן הפחתה נוספת של 7% בקנס ביחס לחיובים של שנה זו.