ילדים


ילדים

אישורתקצירהזמנה
אישור על זכאות לקצבת ילדיםאישור זכאות לקצבת ילדים המפרט את הסכומים אשר שולמו למבוטח/ת במהלך שלשת החודשים האחרונים. באישור מפורט סכום הקצבה העתידי ומספר הילדים עבורם משולמת הקצבה.הזמנה אישור על זכאות לקצבת ילדים