נכות כללית/שירותים מיוחדים


נכות כללית/שירותים מיוחדים

אישורתקצירהזמנה
אישור תשלומים שנתיאישור שנתי על תשלום גמלת נכות ושירותים מיוחדים. האישור כולל פירוט של מועדי התשלום, סוגי הנכות, סכומי התשלומים ברוטו, ניכויים ותשלומים נטו בבנק.הזמנה אישור תשלומים שנתי
אישור זכאות שנתי

אישור זכאות שנתי לגמלת נכות ושירותים מיוחדים. האישור מפרט את הזכאות בכל חודש על פי המידע הקיים בביטוח הלאומי במועד הפקת האישור. 

הזמנה אישור זכאות שנתי
אישור נכות רפואית

אישור המפרט את אחוזי נכות רפואית שנקבעו בנכות כללית.

הזמנה אישור נכות רפואית