הוראה לחיוב חשבון בנק לחייבים במזונות (6019)

הטופס מיועד למילוי על ידי חייבים במזונות שיש להם חוב שוטף בלבד.​