הודעת קבלן המשנה (648)

טופס זה משמש את המעסיקים לדיווח למוסד על ביצוע עבודות ע"י קבלן משנה