הוראה לחיוב חשבון וביצוע הסכם בהוראת קבע (6978)

טופס הרשאה לחיוב חשבון נועד בעבור:
- מעסיקים המיוצגים על-ידי מייצג, המחובר למערכת "ייצוג לקוחות" של המוסד לביטוח לאומי.
- מעסיקים המדווחים ומשלמים באופן מקוון מתוכנת השכר.
- וכן לצורך ביצוע הסכם תשלומים לכלל המעסיקים.