דין וחשבון על העסקת עובדים בתקופת הבחירות (649)

טופס זה מיועד לדיווח עבור עובדים המועסקים בתקופת הבחירות.