דווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ"י צו הביטוח הלאומי (652)

הטופס מיועד לעובדים המוגדרים כשכירים על- פי "צו סיווג מבוטחים" של הביטוח הלאומי כגון: מרצים, אמנים ומורי דרך.