פרטים רפואיים לחולי סיסטיק פיברוזיס למילוי ע"י רופא (3195)

טופס פרטים רפואיים לחולי סיסטיק פיברוזיס למילוי ע"י רופא לצורך הגשת תביעה לביטוח לאומי.