אישור על העסקת עובד ושכר עבודה של מקבל קצבת נכות (3213)


הטופס מיועד להשלמת פרטים אודות הכנסה למקבלי קצבת נכות.