בקשה לתגמול לפי הכנסה על פי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם (5901)

הבקשה תוגש רק על ידי אסיר ציון שהוכר על ידי הרשות המאשרת שבמשרד הקליטה והעלייה. הזכאות לתגמול תלויה בהכנסות המבקש ובהכנסות בן הזוג.