286 - מידע על תשלומי שיקום העשויים להשתלם למשתקמים

מידע על תשלומי שיקום העשויים להשתלם למשתקמים שאושרה להם תכנית אבחון ו/או הכשרה מקצועית