392 הצעת מחיר למתן שירותי שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)

הצעת מחיר למתן שירותי שיעורי עזר ( מסלול תששלום למשתקם)