396 הצהרה בדבר קבלת תשלום בגין מתן שיעורי עזר (מסלול תשלום למשתקם)