(597) הודעה על פגיעה בפעולת איבה ותביעה לתגמול רפואי/ Notice of Injury in a Hostile Act

בקשה לקבלת פיצוי עבור טיפול רפואי ועבור אובדן כושר השתכרות לנפגע פעולות איבה - הטופס בשפה האנגלית