בקשה לוועדת חריגים או לסיוע לפנים משורת הדין (596)

הטופס נועד למשפחות שכולות, המעוניינות שוועדת החריגים תבדוק את זכאותן להגדלת סכומי ההטבות או לסיוע כספי. הוועדה בודקת את הזכאות על פי קריטריונים הקבועים בחוק.