בולגריה Bulgaria


בולגריה Bulgaria

טופסהזמנההורדהמילוי

בקשה לקצבאות זקנה, שאירים, נכות ופגיעה בעבודה, עבור מי שמתגוררים בישראל ומבקשים להגיש בקשה לקצבה מבולגריה.
בטופס ישנם דברי הסבר למילוי הטופס ופירוט של כל המסמכים הנדרשים.
את הטופס יש למלא ולמסור
לאגף לקשרי חוץ לאמנות בינלאומיות לצורך העברתו למוסד הרלוונטי בבולגריה.

 הורדה תביעה לקצבת זקנה, שאירים ונכות מבולגריה IL/BG 6