בקשה לקצבת אלמן/ה עבור השאירים של פועלי גטאות לשעבר המתגוררים מחוץ לגרמניה (500 ZRBG)

טופס למילוי על ידי האלמן או האלמנה של מי שעבד/ה בגטו ותובע/ת את המוסד לביטוח הסוציאלי הגרמני​