תביעה לקצבת נכות כללית על פי האמנות הבינלאומיות (9135)

הטופס מיועד למי שהיה תושב ישראל, ומתגורר כעת במדינה שנכרתה אתה אמנה, ושעקב ליקוי גופני, שכלי או נפשי, איבד את כושרו להשתכר, או שכושרו להשתכר הצטמצם ב-50% לפחות. את טופס התביעה יש להגיש לאגף קשרי חוץ לאמנות בינלאומיות של הביטוח הלאומי