נתונים נוספים עבור מי שמתגורר באוסטריה ותובע קצבת שארים מהמוסד לביטוח הסוציאלי באוסטריה

הטופס מיועד למילוי על ידי מבוטח הגר באוסטריה ותובע מישראל קצבת שאירים.
את הטופס המלא יש לשלוח לאגף לקשרי חוץ.