רוסיה Russia


רוסיה Russia

טופסהזמנההורדהמילוי

אם פנית לארכיון הרוסי ולא נמצאו עבורך המסמכים הדרושים, עליך למלא בקשה זו לסיוע ולשלוח אותה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים.​

 הורדה סיוע באיתור מסמכים מרוסיה (9237)

למילוי על ידי מי שתובע את המוסד הרוסי ומבקש לאתר את מספר הביטוח הסוציאלי שלו ברוסיה. יש להעביר טופס זה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים לאחר המילוי.​​

 הורדה סיוע באיתור או הנפקת מספר ביטוח סוציאלי ברוסיה (9238)

טופס הגשת בקשה לפנסיה, קצבאות שאירים, נכות ופגיעה בעבודה, עבור מי שמתגורר בישראל ומבקש להגיש בקשה לקצבה מהפדרציה הרוסית.
בטופס ישנם דברי הסבר למילוי הטופס ופירוט של כל המסמכים הנדרשים.

את הטופס המלא יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בצירוף המסמכים המקוריים והעתק שלהם.

 הורדה טופס בקשה לפנסיה, ולקצבאות שאירים, נכות ופגיעה בעבודה מהפדרציה הרוסית - נספח 3
טופס למילוי על ידי רופא מטפל, של מי שמתגורר בישראל ומבקש לקבל קצבת נכות או פגיעה בעבודה מהפדרציה הרוסית.​
 הורדה דוח רפואי למילוי על ידי רופא מטפל - נספח 5