טופס בקשה לפנסיה, ולקצבאות שאירים, נכות ופגיעה בעבודה מהפדרציה הרוסית - נספח 3

טופס הגשת בקשה לפנסיה, קצבאות שאירים, נכות ופגיעה בעבודה, עבור מי שמתגורר בישראל ומבקש להגיש בקשה לקצבה מהפדרציה הרוסית.
בטופס ישנם דברי הסבר למילוי הטופס ופירוט של כל המסמכים הנדרשים.

את הטופס המלא יש להגיש בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים בצירוף המסמכים המקוריים והעתק שלהם.