תביעה לקצבת זקנה או שאירים משבדיה / Application for Old-Age and Survivor's Pension from Sweden

טופס זה מיועד למי שמתגורר בישראל ומתכוון לבקש קצבת זקנה ו/או שאירים מהמוסד לביטחון הסוציאלי בשבדיה. את טופס הבקשה יש להגיש לאגף קשרי חוץ לאמנות בינלאומיות של הביטוח הלאומי בישראל כ-5 חודשים לפני המועד בו תרצה לקבל את הקצבה הציבורית שלך.

למידע נוסף בקרו באתר הבא: www.pensionsmyndigheten.se .

Application form for people living in Israel who wish to send a request for an Old-Age and/or Survivor's pension to the Swedish insurance institute. You are kindly requested to send your application form to the Division of International Affairs approximately 5 months before you wish to receive your public pension. For more information please visit: www.pensionsmyndigheten.se .