רשימת מתנדבים ששהו במשק לחודש (612)

הטופס ימולא לגבי כל תושבי חוץ (כולל מתנדבים) שבגינם נערך חישוב דמי ביטוח.