הוראה לביטול חיוב הרשאה (6125)

הטופס מיועד למבוטח לא שכיר המעוניין לבטל את הסדר הוראת הקבע.