בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה (6134)

מיועד להפחתת קנסות והצמדה למבוטח שהוא עובד עצמאי או שאינו עובד. יש למלא את חלק א', לנמק את הבקשה ולצרף את המסמכים המתאימים.