בקשה לתיקון רישום נוכחות בארץ במוסד לביטוח לאומי (626)

במקרה שמבוטח יצא מהארץ או נכנס לארץ, ובמאגר הנתונים של הביטוח הלאומי אין רישום על כך, המבוטח יתבקש על ידי הביטוח הלאומי למלא טופס זה, לצורך עדכון הנתונים.