הצהרת בנות זוג מאותו מין (673)

טופס זה מיועד לזוג נשים, המוכרות כידועות בציבור, או הנשואות זו לזו לפי הרשום במשרד הפנים, לצורך קבלת פטור מתשלום דמי ביטוח לאחת מהן בתקופות שבהן איננה עובדת.​