דמי ביטוח


דמי ביטוח

טופסהזמנההורדהמילוי
מבוטח שהתגייס לשירות צבאי או התנדב לשירות לאומי לפני שמלאו לו 21 שנה - פטור מתשלום דמי ביטוח.

אם מועד הגיוס/ ההתנדבות נדחה לאחר גיל 21 ולפני גיל 22, מסיבה שאינה תלויה במבוטח, נוכל לבחון מתן פטור מתשלום דמי ביטוח, לאחר מילוי טופס בל/6109 וצירוף אישורים כנדרש.


 הורדה הצהרת מבוטח שהתגייס לאחר גיל 21 ולפני גיל 22 (6109)
הטופס מיועד לתושב מזרח ירושלים הנשוי לתושבת שטחים ונולד להם ילד בישראל, והוא מעוניין לרשום אותו על מנת שיוכלו לקבל טיפול רפואי זמני עד לבירור מעמדם במשרד הפנים ולא יותר משנתיים.
 הורדה בקשה לרישום ילד של מבוטח בקובץ ביטוח בריאות וקופת חולים – הליך מקוצר (7000)
הטופס נועד לבחון יחסי עובד מעביד בעת הגשת תביעה לגמלה מחליפת שכר, וימולא על ידי מבוטח ומעסיקו רק בהתאם להנחיה מפקיד המוסד לביטוח לאומי.
 הורדה שאלון לבחינת יחסי עובד מעביד (674)
שאלון זה מיועד למילוי ע"י מבוטח שהועסק ו/או דווח כשכיר בחברת מעטים,
לקביעת יחסי עובד מעביד.
 הורדה שאלון לקביעת מעמד בעל שליטה בחברת מעטים (6106)
שאלון זה מיועד למי שמודיע לביטוח הלאומי כי הוא יוצא לחו"ל והוא אחד מהבאים: עובד שנשלח לעבוד בחו"ל מטעם מעביד ישראלי, וחוזה העבודה נקשר בישראל, לרבות עמ"י; מי שיוצא מהארץ לכל מטרה אחרת ומגיע לסניף הביטוח הלאומי כדי להצהיר על כך.

 הורדה שאלון לקביעת תושבות לשוהה בחו"ל (627)

טופס זה משמש מייצגים להצטרף לקובץ ייצוג לקוחות של הביטוח הלאומי​

 מילוי בקשה לחיבור למערכת ייצוג לקוחות (נפתח בחלון חדש)

למילוי ע"י מי ששוהה כחוק בישראל והתבקש מהמוסד לביטוח לאומי למלא את הטופס.

 הורדה דין וחשבון שנתי מפורט (6102)

הטופס מיועד למבוטח שנשלח על ידי מעסיקו לעבוד בחו"ל. את הטופס ימלאו העובד ומעסיקו.

 הורדה העסקת עובדים בחו"ל (105)

הצהרת עובד שכיר על היעדרות מהעבודה בשל הסיבות האלה: מחלה, תאונה, שביתה או השבתה, אבל.

הדיווח יהיה על תקופת היעדרות של חודשיים לכל היותר בשנה קלנדרית אחת (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה השנה), שבה עבד חודש אחד לפחות.

 הורדה הצהרת היעדרות עובד בשל מחלה/תאונה/ אבל/ שביתה/השבתה (6104)

​ביצוע חישוב להחזר דמי ביטוח על פי טופס 126

 מילוי תיאום דמי ביטוח ובקשת החזר (נפתח בחלון חדש)

טופס זה מיועד לזוג נשים, המוכרות כידועות בציבור, או הנשואות זו לזו לפי הרשום במשרד הפנים, לצורך קבלת פטור מתשלום דמי ביטוח לאחת מהן בתקופות שבהן איננה עובדת.​

 הורדה הצהרת בנות זוג מאותו מין (673)
עבור תשלומי דמי ביטוח שוטפים בלבד. המוסד לביטוח לאומי שמח להציע לך דרך נוחה יותר לתשלום מקדמות דמי הביטוח - הוראת קבע בבנק. התשלום ינוכה מחשבונך במועד הקבוע על פי החוק. המוסד לביטוח לאומי מתחייב לגבות בהוראת הקבע את התשלומים החודשיים השוטפים בלבד ולא חובות אחרים. אם בחרת להצטרף להסדר, נא מלא/י טופס זה ומסור/י אותו בסניף שחשבונך מתנהל בו.
הזמנה הוראה לחיוב חשבון בנק (6127)הורדה הוראה לחיוב חשבון בנק (6127)
אם הינך מייצג המקושר למערכת ייצוג הלקוחות של המוסד לביטוח לאומי באינטרנט המשרתת מייצגים, יש לבצע ביטול ייצוג דרך המערכת.
אם אינך מקושר למערכת המייצגים, נא לשלוח את הטופס לאחר המילוי לסניף בו מתנהלים רשומות המבוטחים/מעסיקים לביטול .
 הורדה ביטול ייצוג (69)
במקרה שמבוטח יצא מהארץ או נכנס לארץ, ובמאגר הנתונים של הביטוח הלאומי אין רישום על כך, המבוטח יתבקש על ידי הביטוח הלאומי למלא טופס זה, לצורך עדכון הנתונים.
 הורדה בקשה לתיקון רישום נוכחות בארץ במוסד לביטוח לאומי (626)

טופס זה נועד למי שנקבעה לו תקופת המתנה לקבלת שירותים רפואיים, והוא נאלץ לצאת לחו"ל ולשהות שם לצורך עבודתו כעובד עצמאי. במקרה זה, לצורך חישוב תקופת ההמתנה, תיחשב תקופת השהות בחו"ל כאילו זו תקופה ששהה בישראל.

 הורדה בקשת עובד עצמאי לחישוב תקופת המתנה (110)

טופס זה נועד למי שנקבעה לו תקופת המתנה לקבלת שירותים רפואיים, והוא נאלץ לצאת לחו"ל ולשהות שם לצורך עבודתו כשכיר. במקרה זה, לצורך חישוב תקופת ההמתנה, תיחשב תקופת השהות בחו"ל כאילו זו תקופה ששהה בישראל.

 הורדה בקשת עובד שכיר לחישוב תקופת המתנה (109)
טופס זה נועד למי שנקבעה לו תקופת המתנה, והוא נאלץ לצאת לחו"ל ולשהות שם לצורך קבלת טיפולים רפואיים. במקרה זה תקופת השהות בחו"ל תיחשב לצורך השלמת תקופת ההמתנה, כאילו זו תקופה ששהה בישראל.
 הורדה בקשה לחישוב תקופת המתנה בשל טיפולים רפואיים (111)

הטופס מיועד לתשלום מקדמות דמי הביטוח באמצעות כרטיס אשראי. יש למלא את הטופס ולהעבירו למחלקת הגבייה בסניף הקרוב למקום מגוריך.

 הורדה הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי (6124)
הטופס מיועד למילוי על ידי בני זוג המבקשים שיכירו בהם כידועים בציבור.
 הורדה שאלון מפורט לידועים בציבור (107)
הטופס מיועד למילוי על ידי מי שמחזיק באשרת שהייה מסוג א/2, או אשרת שהייה א/4 כנלווה לבעל אשרה א/2, ומבקש להיות מוכר במוסד לביטוח לאומי כתושב (כפוף להשלמת תקופת המתנה).
 הורדה שאלון לרישום נפש (1050)
הצהרה של מבוטח שהתחיל לעבוד כשכיר לאחר שהיה במעמד "לא עובד".
הזמנה הצהרת עיסוקים (6131)הורדה הצהרת עיסוקים (6131)
הטופס מיועד למילוי על ידי מי שמחזיק באשרת שהייה מסוג א/1 או א/5 ומבקש להיות מוכר במוסד לביטוח לאומי כתושב (כפוף להשלמת תקופת המתנה).
 הורדה שאלון לקביעת תושבות - בעלי אשרה לתושב ארעי (625)
הטופס מיועד למבוטח לא שכיר המעוניין לבטל את הסדר הוראת הקבע.
 הורדה הוראה לביטול חיוב הרשאה (6125)
טופס זה מיועד למי ששב ארצה לאחר שהות ממושכת או רצופה בחו"ל.
הזמנה שאלון לקביעת תושבות - לחוזר מחו"ל (628)הורדה שאלון לקביעת תושבות - לחוזר מחו"ל (628)
הטופס ימולא לגבי כל תושבי חוץ (כולל מתנדבים) שבגינם נערך חישוב דמי ביטוח.
 הורדה רשימת מתנדבים ששהו במשק לחודש (612)
הטופס מיועד לבני זוג נשואים או ידועים בציבור, המבקשים לחלק ביניהם הכנסות שלא מעבודה (השכרת נכס לעסק או למגורים וכדומה). החלוקה תתאפשר בהסתמך על הצהרתם בדבר שיתוף ובכפוף לכללים שנקבעו במוסד לביטוח לאומי.
 הורדה הצהרה על שיתוף בנכסים (631)
מיועד להפחתת קנסות והצמדה למבוטח שהוא עובד עצמאי או שאינו עובד. יש למלא את חלק א', לנמק את הבקשה ולצרף את המסמכים המתאימים.
הזמנה בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה (6134)הורדה בקשה לביטול/הפחתת קנסות והצמדה (6134)
הטופס מיועד למילוי ע"י עובד עצמאי ו/או בעל הכנסות שלא מעבודה, המבקש לערוך שינוי במקדמות דמי הביטוח שהוא משלם בשנה השוטפת. ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה.

ניתן למלא את הטופס באופן הבא:

1. להוריד את קובץ ה-PDF למחשב - להורדה לחץ כאן
2. לפתוח את הקובץ בתוכנת ACROBAT READER
3. למלא את השדות
4. לשלוח באמצעות שירות שליחת מסמכים (קיים קישור בטופס לשירות)הזמנה בקשה לתיקון מקדמות (672)הורדה בקשה לתיקון מקדמות (672)
הטופס מיועד למבוטח המבקש לקבל מהמוסד יתרת זכות אשר נצטברה בחשבונו
הזמנה בקשה להחזר יתרת זכות (6130)הורדה בקשה להחזר יתרת זכות (6130)מילוי בקשה להחזר יתרת זכות (6130) (נפתח בחלון חדש)

משמש אותך לפתיחת תיק גבייה בביטוח הלאומי ולהודעה על שינויים. אם אתה שולח את הטופס המלא לסניף באמצעות הפקס, נא לרשום את מספר תעודת הזהות בתחתית או בכותרת של כל עמוד ועמוד.

הזמנה דין וחשבון רב שנתי (6101)הורדה דין וחשבון רב שנתי (6101)מילוי דין וחשבון רב שנתי (6101) (נפתח בחלון חדש)