העסקת עובדים בחו"ל (105)

הטופס מיועד למבוטח שנשלח על ידי מעסיקו לעבוד בחו"ל. את הטופס ימלאו העובד ומעסיקו.