הצהרת היעדרות עובד בשל מחלה/תאונה/ אבל/ שביתה/השבתה (6104)

הצהרת עובד שכיר על היעדרות מהעבודה בשל הסיבות האלה: מחלה, תאונה, שביתה או השבתה, אבל.

הדיווח יהיה על תקופת היעדרות של חודשיים לכל היותר בשנה קלנדרית אחת (מ-1 בינואר עד 31 בדצמבר באותה השנה), שבה עבד חודש אחד לפחות.