בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824)

הטופס מיועד למקבלים קצבה לילד נכה, הסבורים שחל שינוי במצבו הבריאותי או התפקודי של הילד, ומבקשים להיבדק מחדש בוועדה רפואית לילד נכה.