דין וחשבון שנתי (6101)

משמש אותך לפתיחת תיק גבייה במוסד לביטוח לאומי ולהודעה על שינויים.