עדכון פרטי חשבון בנק במילואים (503)

הטופס מיועד למילוי על-ידי מעסיק לצורך שינוי חשבון בנק או כתובת להחזר תגמולי מילואים עבור עובדים ששירתו במילואים .