אישורים

​תוכלו להזמין אישורים על זכאות לקצבאות ותשלומים ששולמו לכם על ידי המוסד לביטוח לאומי. האישורים שתזמינו יישלחו לביתכם בדואר, לכתובת המופיעה ברישומים של הביטוח הלאומי.

דרכים נוספות לקבלת אישורים (באמצעות קוד סודי)

לתשומת לבכם, האישורים המופקים באמצעות האתר זהים לאישורים הניתנים בסניפים.

TopOfThePage

כללי

אישורתקצירהזמנה
אישור תשלומים שנתיאישור שנתי הכולל מידע על תשלומי הקצבאות ששולמו למבוטח בשנה המבוקשת ומידע הרלוונטי לנושאים הקשורים למיצוי זכויותיו בביטוח הלאומי. כמו כן כולל האישור מידע על דמי ביטוח ששילם מבוטח שאינו שכיר בשנה המבוקשתהזמנה אישור תשלומים שנתי
אישור זכאות לגמלאות שנתי

אישור שנתי הכולל מידע על זכאות / אי זכאות לגמלה בביטוח הלאומי.

הזמנה אישור זכאות לגמלאות שנתי


אבטלה

אישורתקצירהזמנה
אישור על תשלומיםהאישור מפרט תשלומים שבוצעו, את מס ההכנסה שנוכה ואת מספר הימים ששולמו. כמו כן מצויינים מספר ימי האבטלה שנוצלו מתוך מספר הימים המרבי לקבלת דמי אבטלה.הזמנה אישור על תשלומים
אישור שנתי למס הכנסה - אבטלהאישור שנתי על תשלום דמי אבטלה עבור מס הכנסה.הזמנה אישור שנתי למס הכנסה - אבטלה


אזרח ותיק

אישורתקצירהזמנה
אישור על תשלום גמלת אזרח ותיק אישור תלת חודשי (3 חודשים אחרונים) על תשלום גמלת אזרח ותיק באישור מפורט סכום הגמלה ברוטו תחילת הזכאות.הזמנה אישור על תשלום גמלת אזרח ותיק
אישור שנתי על תשלום גמלת אזרח ותיק האישור מפרט את סכום הגמלה ברוטו, סכום הגמלה נטו והרכב התשלום לפי חודשיםהזמנה אישור שנתי על תשלום גמלת אזרח ותיק
אישור על תקופות ביטוח לצורך חישוב תקופת אכשרה

אישור המפרט את תקופות הביטוח לצורך חישוב תקופת אכשרה המזכה בקצבת אזרח ותיק ולתוספת וותק לקצבה

הזמנה אישור על תקופות ביטוח לצורך חישוב תקופת אכשרה


ביטוח בריאות

אישורתקצירהזמנה
אישור חברות יחידאישור חברות יחיד בקופת חולים המפרט את קופת החולים בו רשום המבוטח ומועד הצטרפותו אליה.הזמנה אישור חברות יחיד
אישור חברות משפחתיאישור חברות משפחתי בקופת חולים המפרט את קופת חולים בה רשומים המבוטח ובני משפחתו ומועד הצטרפותם אליה.הזמנה אישור חברות משפחתי


דמי ביטוח

אישורתקצירהזמנה
אישור על מעמד לא עובדאישור למבוטח אשר רשום במוסד לביטוח לאומי כלא עובד, סטודנט או תלמיד ישיבה וכן המשלם דמי ביטוח מינימליים.הזמנה אישור על מעמד לא עובד
אישור פירוט חשבוןפירוט הפעולות שבוצעו בחשבון המבוטח בגבייה, באישור מפורטים נתונים אודות זיכויים וחיובים.הזמנה אישור פירוט חשבון
אישור שנתי למס הכנסה - ביטוח וגבייהאישור שנתי למס הכנסה המפרט את הסכום הכולל של תשלומי דמי ביטוח שנזקפו בחשבון, פירוט זיכויים בגין הפרשי שומה אם היו והערות והסברים המתייחסים לסכומים המפורטים באישור.הזמנה אישור שנתי למס הכנסה - ביטוח וגבייה
תיאום דמי ביטוח

ניתן להפיק אישור לתיאום דמי ביטוח באתר התשלומים.

 


דמי לידה

אישורתקצירהזמנה
אישור שנתי למס הכנסהאישור שנתי על תשלום דמי לידה עבור מס הכנסה.הזמנה אישור שנתי למס הכנסה


דמי פגיעה

אישורתקצירהזמנה
אישור שנתי למס הכנסהאישור שנתי על תשלום דמי פגיעה וניכויי מס עבור מס הכנסה.הזמנה אישור שנתי למס הכנסה


הבטחת הכנסה

אישורתקצירהזמנה
אישור על זכאות לגמלת הבטחת הכנסהאישור על תשלום גמלת הבטחת הכנסה. באישור פירוט הסכומים המשולמים, תאריך תחילת הזכאות וההרכב המשפחתי עבורו משולמת הגמלה.הזמנה אישור על זכאות לגמלת הבטחת הכנסה


ילד נכה

אישורתקצירהזמנה
אישור זכאות תלת-חודשיאישור תלת-חודשי (3 חודשים אחרונים) על תשלום גמלת ילד נכה. באישור מפורטים סכום הגמלה ברוטו, דרגת אי הכושר שנקבעה ומועד תחילתה ותאריך תחילת הזכאות.

בביצוע ההזמנה יש להקליד את מספר הזהות של הילד ותאריך לידתו.

הזמנה אישור זכאות תלת-חודשי
אישור תשלום חודשיאישור על התשלום של גמלת ילד נכה בחודש האחרון . האישור כולל פירוט של סכום התשלום ברוטו,  ניכויים ונטו התשלום.הזמנה אישור תשלום חודשי


ילדים

אישורתקצירהזמנה
אישור על זכאות לקצבת ילדיםאישור זכאות לקצבת ילדים המפרט את הסכומים אשר שולמו למבוטח/ת במהלך שלשת החודשים האחרונים. באישור מפורט סכום הקצבה העתידי ומספר הילדים עבורם משולמת הקצבה.הזמנה אישור על זכאות לקצבת ילדים


מזונות

אישורתקצירהזמנה
אישור על זכאות לגמלת מזונותאישור המפרט את סכום הגמלה ברוטו אשר שולם, הסכום שנוכה מהגמלה עבור ביטוח בריאות והסכום ששולם בפועל.הזמנה אישור על זכאות לגמלת מזונות


מילואים

אישורתקצירהזמנה
אישור על תשלום תגמולי מילואיםאישור שנתי על תשלום תגמולי מילואיםהזמנה אישור על תשלום תגמולי מילואים


ניידות

אישורתקצירהזמנה
אישור זכאות שנתיאישור זכאות שנתי לקצבת ניידות. האישור מפרט את הזכאות בכל חודש על פי המידע הקיים בביטוח הלאומי במועד הפקת האישור.
הזמנה אישור זכאות שנתי
אישור על אחוזי מוגבלותאישור על אחוזי מוגבלותהזמנה אישור על אחוזי מוגבלות


נכות כללית/שירותים מיוחדים

אישורתקצירהזמנה
אישור תשלומים שנתיאישור שנתי על תשלום גמלת נכות ושירותים מיוחדים. האישור כולל פירוט של מועדי התשלום, סוגי הנכות, סכומי התשלומים ברוטו, ניכויים ותשלומים נטו בבנק.הזמנה אישור תשלומים שנתי
אישור זכאות שנתי

אישור זכאות שנתי לגמלת נכות ושירותים מיוחדים. האישור מפרט את הזכאות בכל חודש על פי המידע הקיים בביטוח הלאומי במועד הפקת האישור. 

הזמנה אישור זכאות שנתי
אישור נכות רפואית

אישור המפרט את אחוזי נכות רפואית שנקבעו בנכות כללית.

הזמנה אישור נכות רפואית


נכות מעבודה ותלויים

אישורתקצירהזמנה
אישור על תשלומים בגין נכות מעבודהאישור תלת חודשי (3 חודשים אחרונים) על תשלום גמלת נכות מעבודה. באישור מפורט סכום הגמלה ברוטו, מועד הפגיעה, אחוז הנכות שנקבע וסוג הנכות.הזמנה אישור על תשלומים בגין נכות מעבודה
אישור שנתי על תשלומים בגין נכות מעבודהאישור שנתי על תשלום גמלת נכות מעבודה. האישור מפרט את סכום הגמלה ברוטו, מועד הפגיעה, אחוז הנכות שנקבע וסוג הנכות.הזמנה אישור שנתי על תשלומים בגין נכות מעבודה


סיעוד

אישורתקצירהזמנה
אישור על קבלת גמלה לביטוח סיעודאישור על זכאות לגמלת סיעוד. באישור מפורט אחוז הזכאות שנקבע למבוטח/ת, עבור מי משולמת הגמלה ותאריך תחילת הזכאות.הזמנה אישור על קבלת גמלה לביטוח סיעוד


שארים

אישורתקצירהזמנה
אישור על תשלום גמלת שאיריםאישור תלת חודשי (3 חודשים אחרונים) על תשלום גמלת אזרח ותיק. באישור מפורט סכום הגמלה ברוטו תחילת הזכאות.הזמנה אישור על תשלום גמלת שאירים
אישור שנתי על תשלום גמלת שאיריםהאישור מפרט את סכום הגמלה ברוטו, סכום הגמלה נטו והרכב התשלום לפי חודשיםהזמנה אישור שנתי על תשלום גמלת שאירים


תקופות עבודה

אישורתקצירהזמנה
אישור תקופות ביטוח ומעסיקיםאישור על תקופות ביטוח כפי שרשומות במוסד לביטוח לאומי. באישור מפורטים על פי תקופות ביטוח שונות: סה"כ חודשי ביטוח, מספר תיקו של המעסיק וכתובתו.הזמנה אישור תקופות ביטוח ומעסיקים