ועדות המועצה

המועצה ממנה ועדות לכל ענף מענפי הביטוח הקיימים לפי חוק הביטוח הלאומי, שתפקידן לייעץ לביטוח הלאומי בביצוע תפקידו.
מנהלת ועדות המועצה, גב' אירית כהן iritc@nioi.gov.il


להלן פירוט של הוועדות הקיימות:

 ItemsList