דלג לתוכן ראשי
מוקד טלפוני ארצי *6050 או 04-8812345
Logo

אבטלה

לשליחת שאלה נוספת נא מלא טופס שאלות כלליות

 

האם מי שעזב את עבודתו מרצונו, בלי הצדקה, יכול להיות זכאי לדמי אבטלה?

מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, ללא הצדקה, יתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום שהפסיק את העבודה.

למרות זאת חשוב להתייצב בלשכת שירות התעסוקה סמוך ליום הפסקת העבודה, כדי לשמור על תקופת האכשרה הנדרשת. 

מהי התפטרות מוצדקת?

התפטרות מוצדקת היא התפטרות הנובעת מאחת מהסיבות הבאות:
1. התפטרות עקב מצב בריאותי לקוי של התובע או של בן משפחתו.
2. התפטרות בגלל הרעה מוחשית בתנאי עבודה, או נסיבות אחרות שביחסי העבודה שבהן לא ניתן לדרוש מהעובד שימשיך בעבודתו.

האם כל ימי ההתייצבות שנרשמים בלשכת שירות התעסוקה משולמים?

5 ימי האבטלה הראשונים מכל 4 חודשים רצופים המתחילים ב – 1 בחודש, שבו החלה תקופת האבטלה, לא ישולמו בעדם דמי אבטלה (הימים לא נמנים במספר ימי הזכאות לתשלום).

מתי משולמים דמי האבטלה?

התשלום בעד חודש האבטלה הראשון מתבצע במועד לא קבוע, והוא תלוי בתאריך שבו הוגשה התביעה וזמן הטיפול בסניף. התשלום בעד חודש האבטלה השני ואילך יהיה בסמוך ל- 17 בחודש שלאחריו.

האם בת או בן המשרתים בשירות לאומי זכאים לדמי אבטלה?

בת או בן שסיימו תקופת התנדבות של 24 חודשים בשירות לאומי, ובת ששירתה בשירות לאומי 6 חודשים לפחות, ונישאה בתוך 30 ימים מיום שהפסיקה את השירות, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה, אם ישלימו תקופת אכשרה ככול מובטל. במניין ימי האכשרה יילקחו בחשבון עד 180 ימים מתוך תקופת השירות הלאומי. למי שהתייצב בלשכה מ -1.4.2013 ואילך - במניין תקופת האכשרה יילקחו בחשבון עד 6 חודשים. 

האם מובטל שחלה, זכאי לתשלום דמי אבטלה?

מובטל שחלה בתקופת האבטלה יכול לקבל דמי אבטלה עד ל- 30 ימי מחלה. כדי לקבל תשלום בעד ימי המחלה, יש להביא ללשכת שירות התעסוקה אישורים על תקופת המחלה, שמנעה מהמובטל להתייצב בלשכה.

האם אישה בחופשה ללא תשלום, לאחר לידה, זכאית לדמי אבטלה?

דמי אבטלה משולמים למי שהפך למחוסר עבודה, שמחפש עבודה אחרת וכל עוד לא מצאה לו לשכת שירות התעסוקה עבודה אחרת .

 

אישה שיצאה לחל"ת לאחר לידה איננה דורשת עבודה, כי יש לה מקום עבודה אליו היא רשאית לחזור. היא בחרה לצאת לחל"ת כדי לטפל  בתינוקה , עפ"י  זכותה לפי חוק עבודת נשים ולכן היא  איננה זכאית לדמי אבטלה בתקופה זו .  

 

רק במקרים בהם יסתבר כי האישה ביקשה לחזור לעבודה אצל אותו המעסיק ממנו יצאה לחל"ת והוא סרב לקבלה בחזרה, היא תוכל להיות זכאית לדמי אבטלה לאחר תקופת המתנה של 90 ימים שתחילתה נמנית מיום הפסקת עבודתה ( היציאה לחל"ת ) .   

האם חברי קיבוצים וחברי מושבים שיתופיים יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה?

חבר קיבוץ שעבד מחוץ לקיבוץ כשכיר, או שעבד במפעל הקיבוץ, שהוא בבעלות משותפת של הקיבוץ וגורם חיצוני אחר, וצבר תקופת אכשרה, יכול לקבל דמי אבטלה.

חבר קיבוץ שעבד במפעל שנמצא בבעלות בלעדית של הקיבוץ, אבל משולם לו שכר עבודה כשכיר לכל דבר, ומנכים ממנו דמי ביטוח כמו לשכיר (לרבות בעד ענף אבטלה), בהתאם לדיווח שמדווח עליו מעסיקו - יכול גם הוא לקבל דמי אבטלה.

האם יולדת שהתפטרה זכאית לדמי אבטלה?

אישה שהתפטרה מעבודתה, לפני הלידה או אחריה, יראו בה כמי שהפסיקה את עבודתה מרצונה, כלומר תתחיל לקבל דמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום שהפסיקה את העבודה (עליה להמציא אישור מהמעסיק). על-פי חוק פיצויי פיטורין התפטרות של יולדת דינה כפיטורין, אך היא אינה נחשבת כסיבה מוצדקת לעניין עזיבת העבודה לפי חוק ותקנות ביטוח אבטלה. יחד עם זאת, התפטרות של יולדת שנדרשת לעבוד שעות עבודה ארוכות, או משרה מפוצלת, או שמקום עבודתה מרוחק ממקום מגוריה, תוכר כהתפטרות מוצדקת, בכפוף לאישור המעסיק על דרישות המשרה.

האם מובטל שיש לו הכנסות מעבודה יכול לקבל דמי אבטלה?

מובטל שיש לו הכנסה מעבודה בתקופה שבעדה הוא מקבל דמי אבטלה, חייב לדווח על ההכנסות האלה. ההכנסות ינוכו מדמי האבטלה המגיעים לו.

האם מי שנמצא בחופשה ללא תשלום זכאי לדמי אבטלה?

מי שמעסיקו הוציא אותו לחופשה ללא תשלום, שלא מרצונו, יכול להיות זכאי לדמי אבטלה אם הוא נמצא בחופשה ללא תשלום 30 ימים לפחות. אם לעובד נותרו ימי חופשה, הוא לא יקבל תשלום בעד ימי אבטלה הראשונים, כמספר ימי החופשה שנותרו לזכותו לפני היציאה לחופשה ללא תשלום.

מי שנמצא בחופשה ללא תשלום מרצונו, יכול היות זכאי לדמי אבטלה רק לאחר 90 ימים מיום היציאה לחופשה ללא תשלום.

חשוב להתייצב בלשכת שירות התעסוקה בסמוך ליציאה לחופשה ללא תשלום. אם תשתהה אתה עלול לאבד את זכאותך.

האם בעל שליטה בחברת מעטים זכאי לדמי אבטלה?

בעל שליטה בחברת מעטים אינו זכאי לדמי אבטלה.  

מהו המועד האחרון שבו ניתן להגיש תביעה לדמי אבטלה בלי לאבד זכויות?

תביעה לדמי אבטלה יש להגיש למוסד בתוך 12 חודשים מ-1 בחודש שבו נרשמת לראשונה בלשכת שירות התעסוקה. מי שיגיש תביעה לאחר המועד הזה, לא ישולמו לו דמי אבטלה בעד התקופה שקדמה ל-12 החודשים, שקדמו ליום הגשת התביעה לביטוח הלאומי.

היכן מגישים תביעה לדמי אבטלה ?

להורדת טופס התביעה - לחץ כאן. את התביעה יש לשלוח בדואר לסניף המוסד הקרוב למקום המגורים.  אפשר גם להגיש את התביעה בסניף . קודם להגשת התביעה, יש להירשם בלשכת שירות התעסוקה, כדורש עבודה.

כמה זמן ישולמו לי דמי אבטלה?

לתקופת הזכאות המרבית - לחץ כאן.

מי זכאי לדמי אבטלה ?

שלושה תנאים קובעים את זכאותך לדמי אבטלה:
  1. מי שמלאו לו 20 שנים ועדיין לא הגיע לגיל 67.
  2. מי שהשלים "תקופת אכשרה": עובד בשכר חודשי – אם עבד 360 ימים בתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה. עובד בשכר יומי -  אם עבד 300 ימים  בתוך 540 הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה. שים לב! "תקופת האבטלה" אינה מתחילה כל זמן שלא נרשמת בלשכת שירות התעסוקה.
    מי שנרשם לראשונה בלשכת שירות התעסוקה מ- 1.4.2013 ואילך, צריך להשלים תקופת אכשרה של 12 חודשים לפחות, בתוך 18 החודשים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה.
  3. מי שהוא מובטל – כלומר הוא רשום ומתייצב בלשכת שירות התעסוקה כדורש עבודה, ולא נמצאה לו עבודה.

* בתנאים מסוימים ניתן לקבל דמי אבטלה גם לפני גיל 20.

 
חדשות
Please Wait