דוחות חוק חופש המידע


הביטוח הלאומי מפרסם ב-1 ביולי של כל שנה דין וחשבון שנתי על פעילות הביטוח הלאומי.

דין וחשבון שנתי מכיל את דוח הממונה על חוק חופש המידע, וכן מידע על פעילות הביטוח הלאומי בשנה החולפת ובשנה הנוכחית, מידע אודות קרנות המוסד, פרויקטים מרכזיים, פרסומים, מאגרי מידע ותקציב. כמו כן מכיל הדוח הסבר על תפקידי המוסד, תחומי אחריותו ומבנהו הארגוני.