שלבי הטיפול


על-פי הוראות החוק, נודיע לך על החלטתנו לא יאוחר מ-30 יום מקבלת הבקשה, ואם תחויב בתשלום אגרה - לא יאוחר מ-30 יום מתשלום אגרת הבקשה.

במקרים מסוימים כאשר הבקשה מורכבת, ויש צורך בהתערבות גורמים נוספים, אנו רשאים להאריך את מתן המענה בתקופה נוספת של עד 60 ימים נוספים.

אם החלטנו להאריך את התקופה, נשלח לך הודעה בכתב, המנמקת את הצורך בהארכה. 

מידע על צד שלישי

אם המידע המבוקש כולל פרטים על צד שלישי, עלינו להודיע לו בכתב על הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע. פנייה לצד שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה ב-21 ימים נוספים.

הגשת ערעור

אם החלטנו לדחות את בקשתך לקבלת מידע, באופן חלקי או מלא, נשלח לך הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרותך להגיש לבית משפט לעניינים מינהליים עתירה על ההחלטה בתוך 30 יום מקבלת ההודעה.