תשלום אגרות


על-פי תקנות חופש המידע (אגרות), בקשה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה בסך 20 ש"ח, והתחייבות המבקש לשלם אגרת טיפול והפקה עד לסכום של 153 ש"ח.

לפני תחילת הטיפול בבקשה, נודיע לך אם עלותה גבוהה מ-153 ש"ח.

אגרות נוספות:

  • אגרת הפקה - בקשה הכרוכה בצילום והפקה של המידע מבוקש, תחויב בסכום של 0.2 ש"ח עבור כל דף צילום או  2.55  ש"ח עבור דיסקט, בתנאי שסכום אגרת ההפקה גבוה מ- 10 ש"ח.
  • אגרת טיפול - בקשה שהטיפול בה מצריך עיבוד מיוחד תחויב בסכום 31 ש"ח לכל שעת עבודה, החל מהשעה הרביעית.

את האגרות אפשר לשלם בדרכים הבאות:

פטורים מתשלום אגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 7 שעות עבודה:

  • מידע אישי שאדם מבקש על עצמו או על זכויותיו.
  • מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה או ארגון חברתי הפועלים לקידום מטרה ציבורית מאחת המטרות המנויות בסעיף 9(ב)(2) לפקודת מס הכנסה- יש לצרף אישור ניהול תקין בתוקף מאת הרשם המוסמך.
  • מידע שמבקש אדם לצורך מחקר אקדמי – יש לצרף מסמך המעיד על השתייכותו של המבקש למוסד אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה.
  • מקבל אחת מהקצבאות האלה: הבטחת הכנסה, תשלום לפי חוק המזונות, תגמול תלוי הכנסה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים או מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, קצבת נכות בשיעור 75%.

עיון בהנחיות המינהליות של הביטוח הלאומי ובקשות לקבל פרסומים וחוברות הסברה פטורים מתשלום אגרת בקשה.